บทความ12

ตัวย่อบนฉลาก MFG – EXP – EXD BB และ BBE คืออะไร?

ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD
ความหมาย
MFG / MFD หมายถึง วันที่ผลิต (ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date )
EXP/EXD หมายถึง วันหมดอายุ (ย่อมาจาก Expiry Date / Expiration Date
BB / BBE หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่ (ย่อมาจาก Best Before / Best Before End)
Batch. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต ถ้ายามี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน
L & C. No. ย่อมาจาก lot and control number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.

ตัวย่อบนฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร/ยา
A คือ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
B คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ
C คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)
ส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C ซึ่งมี 1 และ 2 มีความหมายดังนี้
1. คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว)
2. คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว) Reg. No. หมายถึง เลขที่ทะเบียนยา (ย่อมาจากคำว่า registered number) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A B C บอกว่าเป็นยสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน

แหล่งที่มา : https://1th.me/OS6OQ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *