Logistics and Warehouse

      บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าภายใต้มาตรฐานการบริหารงานและจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า และสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ตามความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว