1(1)

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 ณ บริษัท
ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และสำหรับพนักงานโรงงาน ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นความสะอาดและการมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญ  จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *