09-

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับเอกสารรับรองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ Covid-19

ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดอยู่ตอนนี้ ทางบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงาน และองค์กรปราศจาก Covid-19 นี้

มาตรการป้องกันโรคที่เราควรปฏิบัติ
– เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
– สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– หมั่นล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์เป็นประจำ
– วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ
– เมื่อถึงที่พักอาศัยควรรีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายทันที

พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง
– ใช้ภาชนะร่วมกัน
– การเป่าเค้กวันเกิด
– รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
– การพูดคุยกันโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *