ปก

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบแอลกอฮอล์สำนักงานสรรพสามิต

     บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ml. จำนวน 24 ขวด และแอลกอฮอล์ สเปรย์ ขนาด 5,000 ml. จำนวน 24 แกลลอน ให้กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 6 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือ
เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *