Compatibility and Stability Test

       รับทดสอบความคงตัวทั้งทางกายภาพ, เคมี, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ และความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ให้คงคุณภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน