Screenshot 2024-03-07 143655

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

     บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศน์สหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ที่บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2567